Työoikeus

Prolaki Tyooikeus kopio

 

Toimistomme lakimiehet avustavat työoikeuteen liittyvien ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä oikeudenkäynneissä. Meillä on kokemusta niin työntekijän kuin työnantajapuolenkin avustamisesta.

Avustamme työsuhteen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä myös ennaltaehkäisevästi siten, että osallistumme päämiehen kanssa työsuhteen päättämistä koskeviin neuvotteluihin. Työsopimuksen päättämismenettelyyn liittyy useita seikkoja, jotka työnantajan on huomioitava, jonka vuoksi lakimiehen käyttäminen on erittäin suositeltavaa.

TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Työsuhde voi päättyä monella eri tapaa. Määräaikainen työsuhde päättyy pääsääntöisesti ennalta sovittuna ajankohtana tai sovitun työn valmistuessa. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voi puolestaan päättyä työsopimuksen irtisanomiseen tai työsopimuksen purkamiseen puolin tai toisin. Työsuhde voi myös päättyä eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa sekä työnantajalla että työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus. Työntekijän ei tarvitse perustella irtisanoutumistaan. Työnantajalla on oikeus irtisanomiseen laissa määritellyin edellytyksin. Mikäli työsopimuksessa ei ole erikseen sovittu irtisanomisajasta, sovelletaan irtisanomisaikaan työsopimuslakia.  Työsopimuksessa irtisanomisaika voidaan sopia enintään 6 kuukauden mittaiseksi.

Jos työsopimuksessa ei ole muuta sovittu, ovat irtisanomisajat työsopimuslain mukaan työnantajan irtisanoessa seuraavat:

 

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden;
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden mutta enintään neljä vuotta;
  • 2 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli neljä mutta enintään kahdeksan vuotta;
  • 4 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli kahdeksan mutta enintään 12 vuotta;
  • 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut yli 12 vuotta.

 

Jos työsopimuksessa ei ole muuta sovittu, ovat irtisanomisajat työsopimuslain mukaan työntekijän irtisanoessa seuraavat:

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta;
  • 1 kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Mikäli työsuhde päättyy irtisanomiseen, päättyy työsopimus irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajalla työntekijää ja työnantajaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työsuhteen aikanakin. Määräaikaista työsopimusta ei yleensä voi irtisanoa ellei sopimuksessa ole erikseen näin sovittu.

Irtisanomisen perusteet

Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen, irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen luokkaan. Irtisanominen voidaan tehdä tuotannollisilla ja taloudellisilla irtisanomisperusteilla tai se voidaan tehdä työntekijän henkilöönsä liittyvästä seikasta johtuen.

Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä.  Työntekijän henkilöön liittyvällä irtisanomisperusteen asiallisuudella ja painavuudella tarkoitetaan työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työnantajan on vedottava työntekijän henkilöstä johtuvaan irtisanomisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun seikka on tullut työnantajan tietoon. Työnantajan on myös varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomista. Työntekijällä on oikeus käyttää avustajaa kuulemisessa.

Varoitus

Ennen irtisanomista työantajan tulee antaa työntekijälle varoitus, jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä. Näin työntekijällä on mahdollisuus korjata menettelynsä.

Jos irtisanomisen perusteena on kuitenkin niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei varoitusta tarvitse työsopimuslain mukaan antaa ennen työsopimuksen irtisanomista.

Korvaus

Työntekijällä on mahdollisuus riitauttaa irtisanominen sekä vaatia korvauksia työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on suoritettava työntekijälle työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä yksinomaisena korvauksena vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka.  Työehtosopimuksen perusteella valitulle luottamusmiehelle sekä työsopimuslaissa tarkoitetulle luottamusvaltuutetulle suoritettavan korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin 30 kuukauden palkka.

Työsopimuksen purkaminen

Työnantajalla kuten työntekijälläkin on tietyissä tilanteissa oikeus työsopimuksen purkamiseen, jolloin erillistä irtisanomisaikaa ei noudateta. Purkamiseen on oltava painavammat perusteet kuin irtisanomiseen. Työsopimuksen purkamista ei tule käyttää vähäisin perustein ja sen käyttöön tulee suhtautua erityistä varovaisuutta noudattaen. Myös määräaikainen työsopimus voidaan purkaa. Työsopimusta ei voida kuitenkaan purkaa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Myös työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus purkaa työsopimus päättyväksi heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan niin vakavasti, ettei työntekijältä voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Mikäli työnantaja purkaa työsopimuksen ilman työsopimuslain mukaisia perusteita, voi työntekijä riitauttaa sopimuksen purkamisen ja vaatia korvauksia työnantajalta. Jos työntekijä purkaa työsopimuksen työnantajan menettelyn johdosta, voidaan työnantaja tällöinkin määrätä maksamaan korvauksia työntekijälle. Tämä voi tulla kyseeseen tilanteessa, jossa työntekijä purkaa työsopimuksen, koska työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan vakavasti.

Työsopimuksen purkamiseen liittyy päättämismenettelyä koskevia säädöksiä, joita tulee noudattaa.