Lapsioikeus

perheoikeus-small

Meillä on monen vuoden kokemus lapsioikeudellisista asioista ja hoidamme kaikkia lapsesi hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita suurella sydämellä.

Olemme koonneet sinua varten tärkeää tietoa lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista. Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, kun koet tarvitsevasi apua. Meillä on pitkä kokemus lapsiin liittyvistä oikeudenkäynneistä ja tuomioistuinsovitteluista.

Tällä sivulla kerromme tarkemmin seuraavista aihealueista:

Lapsen huoltajuus ja asuminen

Lapsen huoltaja tekee tärkeitä päätöksiä lapsen henkilökohtaisista asioista, kuten kasvatuksesta, asuinpaikasta, kansalaisuudesta, äidinkielestä, nimestä, uskonnosta, passista, koulunkäynnistä, päivähoidosta ja terveydenhoidosta. Siksi huoltajuutta koskevat päätökset kannattaa tehdä harkiten ja asiantuntijan avulla.

Avioliitossa molemmat vanhemmat ovat lähtökohtaisesti lastensa huoltajia. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on syntymän perusteella äiti, mutta käytännössä, jos vanhemmat elävät avoliitossa sovitaan usein yhteishuollosta. Isyyden vahvistaminen ja sopimus yhteishuollosta voidaan tehdä jo raskausaikana neuvolakäyntien yhteydessä.

Jos vanhempien parisuhde päättyy, on useimmiten tarpeellista sopia lasten huollosta ja asumisesta eron jälkeen. Lastenvalvojat ja käräjäoikeudet ovat toimivaltaisia vahvistamaan lasten huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyviä sopimuksia. Mikäli asioista ei päästä sopimukseen, tuomioistuin voi päättää asioista vanhempien puolesta. Huoltajuuteen liittyviä tehtäviä voidaan myös jakaa käräjäoikeuden määräyksellä.

Yksinhuoltajana vanhempi voi tehdä itsenäisesti lasta koskevat päätökset. Viranomaiset antavat lasta koskevia tietoja vain huoltajalle tai vanhemmalle, jolla on tiedonsaantioikeus.

Tapaamisoikeus

Lapsella on tapaamisoikeus vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeuden tarkoitus on turvata lapsen oikeus pitää yhteyttä ja tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Tapaamisoikeus ei ole sidottu lapsen huoltajuuteen.

Tapaamissopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti siitä, miten lapsi ja vanhempi tapaavat toisiaan. Arki- ja viikonlopputapaamisten lisäksi sovitaan useimmiten myös lomien ja pyhien tapaamisista. Lastenvalvojan tai käräjäoikeuden vahvistaman kirjallisen tapaamissopimuksen laatiminen on erityisen tärkeää silloin, kun vanhempien välit ovat tulehtuneet. Tapaamissopimuksen riitoja ennaltaehkäisevällä vaikutuksella on suuri merkitys, joten sopimus kannattaa tehdä, vaikka riitaa ei olisikaan. Tapaamissopimus tehdään myös silloin, kun lapsi asuu vuoroviikoin vanhempiensa luona.

Tapaamissopimuksessa on tärkeää huomioida lapsen ikä ja kehitystaso.

Tapaamissopimus on täytäntöönpanokelpoinen, mikä tarkoittaa sitä, että jos lähivanhempi ei noudata sopimusta ja estää tapaamisia, sopimus voidaan laittaa täytäntöön tuomioistuimen ja viranomaisten avulla.

Tapaamissopimuksen laatimisessa on hyvä käyttää lakimiehen apua, mikäli asioista ei päästä sopuun lastenvalvojan avulla. Jos sopimusta ei saada tehtyä, voi käräjäoikeus päättää tapaamisoikeudesta.

Toisinaan vanhemman olosuhteet ovat sellaiset, että lapsen ja vanhemman tapaamiset ovat turvallista järjestää vain valvotusti. Meillä on runsaasti kokemusta myös kriisiin ajautuneiden tilanteiden selvittämisestä ja avustamisesta.

Lapsen elatus

Molempien vanhempien on vastattava lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Se vanhemmista, jonka taloudessa lapsi ei asu, vastaa lapsen elatuksesta elatusapua maksamalla. Myös vanhempi, joka ei ole lapsen huoltaja, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusavun määrä riippuu lapsen elatuksen tarpeesta ja vanhempien elatuskyvystä. Sopimus lapsen elatuksesta on vahvistettava lastenvalvojalla tai käräjäoikeudessa.

Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen huoltajuudesta, tapaamisoikeudesta ja/tai elatuksesta, voidaan asiat ratkaista käräjäoikeudessa.

Jos elatusvelvollisen vanhemman elatuskyky on niin pieni, että vanhempi ei laskemien mukaan kykene maksamaan elatusapua, voi valtio maksaa lähivanhemmalle elatustukea. Elatustuen saamisen edellytyksenä on lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistama kirjallinen päätös, jonka mukaan elatusvelvollisella ei ole elatuskykyä tai se on alentunut.

Elatusapulaskelman pohjana käytetään oikeusministeriön aiheesta antamaa ohjeistusta, jonka soveltamisesta meillä on paljon kokemusta. Laadimme elatuskyky- ja elatusapulaskelmia sekä toimimme avustajina elatusapuasioissa.